Хроника на СК Левски

Спортен клуб Левски (Русе) е основан през юли 1922 г. Клубът е водещата спортна организация в Русе в годините до Втората световна война. В началото на октомври 1940 г. клубът е разформирован от Българска национална спортна федерация заради отказ на футболния отбор на Левски (Русе) да участва във финалната среща за Царската купа. През юли 1943 г. клубът е амнистиран от федерацията и е  възстановен. На 10 юни 1945 г. спортните клубове „Ангел Кънчев“ и „Левски“ се обединяват в Народно физкултурно дружество „Ангел Кънчев – Левски“. На 8 февруари 1948 г. „Ангел Кънчев – Левски“ е обединен с „Динамо“ и практически преустановява съществуването си.


Хроника на СК Левски

 • През 1923 г. за кратко Спортен клуб „Левски“ е клон на Спортен клуб „Сава“.
 • По данни на Русенския спортен съюз към ноември 1923 г. Спортен клуб „Левски“ има около 80 регистрирани членове (включително 10 дами).
 • През пролетта на 1924 г. Спортен клуб „Левски“ открива своя собствена канцелария, помещаваща се на втория етаж над бирария „Батемберг“.
 • На събрание на Спортен клуб „Левски“, проведено на 9 юни 1924 г. е избрана нова Техническа комисия към клуба. Комисията има следния състав: председател Ц. Майсторски, членове Н. Минев, Г. Димитров, Ю. Топалов и Пашев. На същото събрание за касиер на клуба е избран Петър Спасов.
 • На общото си годишно събрание на Спортен клуб „Левски“, състояло се на 12 октомври 1924 г., след приемане докладите на старите управителни тела, е избран нов Управителен съвет под председателството на Неделчо Рътков.
 • През януари 1925 г. Спортен клуб „Левски“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
 • На 12 юли 1925 г. се състои Общо събрание на Спортен клуб „Левски“, на което е избрано ново настоятелство в състав: председател Нед. Димитров (Рътков), подпредседатели майор Абаджиев и Юрд. Топалов, секретар Петър Берберов (счетоводител), касиер Цеко Стамболиев, пом. Касиер г-ца Ив. Лазарова, домакин Живко Симеонов, пом. домакин Сашо Богданов и съветници: г-ца Здравка Добрева и майор Скутунов, завеждащ спорта Стефан Рътков (учител от Мъжката гимназия). Избрана е и контролна комисия в състав: председател поручик Семерджиев, Христо Цветков и Дим. Манолов (ученик). За почетен член на клуба е избран Дим. Миледжийски.
 • На 28 декември 1926 г. се състои извънредно Общо събрание на Спортен клуб „Левски“. Избира се нов управителен съвет в състав: председател Обр. Добрев, подпредседатели Павлов и Стаматов, секретар П. Берберов, касиер Щампан, домакин Хр. Стефанов, завед. спорта Бльомеке, завеждащ юношите Иван Рътков, медицински съветник д-р Радославов, съветници: Юр. Топалов, М. Бъчваров и Д. Юрданов. Избран е технически комитет: председател и завеждащ футбола Бльомкс, секретар и завеждащ. леката атлетика Хуго Шобер, завеждащ. дамските спортове Д. Димитриев. Избраната контролна комисия е състав: Хр. Цветков, Наследников и Стамболиев.
 • В края на март 1927 г. Спортните клубове „Левски“ и „Родина“ се обединяват. Обединеният клуб запазва името „Левски“. През септември 1929 г. Спортен клуб „Родина“ е възстановен като самостоятелна организация
 • На 22 юни 1927 г. Спортен клуб „Левски“ получава ново клубно знаме по случай петата годишнина от основането си. Знамето е подарено от г-жа Ема Кюкер.
 • На 26 юни 1927 г. Спортен клуб „Левски“  отбелязва тържествено петата гошинина от основането си.
 • През октомври 1927 г. Спортен клуб „Левски“ в общото си годишно събрание избра настоятелство в следния състав: председател Пиер Павлов, подпредседатели Райко Събев и Л. Генов, секретар И. Тютюнджиев, касиер Хр. Стефанов, домакин Михо Николов, завеждащ юношите Марин Алексиев, завеждащ спорта К. Червен Иванов, съветници Бакърджиев, Бруневски и Л. Стоилов. Избрана е и контролна комисия в състав: Обретенов, Добрев, Цветан Стамболиев и Петър Берберов.
 • През декември 1929 г. на общото си извънредно събрание Спортен клуб „Левски“ избира ново настоятелство в състав: председател Д. Миледжийски (учител в столарското училище), подпредседатели Жак Из Алманех и Ю. Ю. Топалов, секретар Д. Димитров, касиер М. Бъчваров, домакин Д. Димитриев, съветник Д. Юрданов, завеждащ. юношите Д. Миледжийски, завеждащ спорта Ст. Матлиев и Любен Станев. Избрана е и контролна комисия: Хр. Стефанов и М. Николов.
 • През май 1931 г. спортните клубове „Левски“ и „Родина“ се обдиняват за втори път след 1927 г. под името „Левски 31“. След година цифирата „31“ отпада от името на клуба и той продължава да се именува „Левски“.
 • На 4 септември 1932 г. Спортен клуб „Левски“ отбелязва тържествено десетата годишнина от основаването си.
 • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Левски“ има 255 регистрирани членове и е най-големият спортен клуб в Русе.
 • Общо събрание на Спортен клуб „Левски“ състояло се на 17 и 24 март 1935 г. избира нов Управителен съвет в състав: председател Иван Дочев, подпредседатели: Минчо Разпопов и Димитър Миледжийски, секретар Стефан Георгиев, касиер Димитър Млекаров, домакин Юрдан Бонев, завеждащ спорта Парашкев Георгиев, медицински съветник д-р Ангел Ангелов, завеждащ дамската секция Спаска Мирчева, завеждащ атлетиката д-р Васил Казанджиев, завеждащ футбола подпоручик Качамаков, завед. водния спорт Ангел Казанджиев, завеждащ бокса Ж. Бони, завеждащ юношите Ст. Матлиев. Избрана е и Контролна комисия в състав: Живко Стаматов, Димитър Николов и Пенчо Станев. Адресът на клуба е: до Председателя адвокат Иван Дочев.

 • През януари 1936 г. Спортен клуб „Левски“ в Общото си годишно събрание избира нов Управителен съвет в състав: председател Иван М. Дочев, подпредседатели Ст. Радев и Дим. Миледчийски, секретари Дим. Каракостов и Ал. Павлов, касиери Люб. Стоилов и Св. Беев, домакини Димитър Млекаров и Ст. Александров, медицински съветник д-р Джаков, завеждащ юношите Ал. Димитров, завеждащ водния спорт Петър А. Петров и Ст. Бонапаров, дамски комитет госпожици Джелева, Лирчева и М. Манева, футболен комитет д-р Славчо Йорданов, Ник. Минев и Ст. Делибалтов, атлетически комитет и за ръчна топка: д-р Цоню Цонев, Константин Новаков и Карл Найвирт. Избран е и Контролен съвет в състав: Живко Стаматов, Дим. Беджев и Сим. Пашев.

 • На 12 декември 1936 г. се състои Общо събрание на Спортен клуб „Левски“. Отчетен е реализиран бюджет за 1936 г. в размер на 199 000 лв., по-голяма част от които са изразходени за построяването на нов клубен стадион. Приет е бюджета за 1937 г., които е в размер на 262 000 лв. и по-голямата част от него отново ще бъде разходена за новостроящия се стадион. Избран е нов Управителен съвет в състав: председател Иван Дочев (адвокат), подпредседатели: Стефан Радев (публицист) и д-р Никола Джаков (медицински лекар), секретари: Ап. Арнаудов (началник отдел търговска камара) и Ст. Бонапартов (чиновник), касиери: Живко Стаматов (търговец), Йордан Бонев (чиновник) и Цеко Стамболиев (чиновник), домакини: Ст. Александров (механик) и Н. Дюлгеров (търговец), организатор Ал. Павлов (пом. дан. началник). Футболен комитет: Дим. Миледжийски (учител), Ас. Ст. Данев (инженер), Ал. Димитров (агроном). Атлетически комитет: д-р Цоньо Цонев (зъболекар), Константин Новаков (чиновник), Карел Милде (чиновник), Борис Рътков (чиновник), Свет. Беев (търговец) и Димо Русков (чиновник), и медицински съветник д-р П. Дюлгеров (медицински лекар).

 • На 12 април 1937 г. се състои извънредно Общо събрание на Спортен клуб „Левски“. Управителният съвет е попълнен с нови членове и има следния обновен състав: председател Иван Дочев, подпредседатели: д-р Цонев и Дим. Миледжийски, касиер Св. Беев, секретар П. Далаверов, завеждащ спорта Ст. Рашков, завеждащ футбола инж. Данев, завеждащ атлетиката Константин Новаков, завеждащ дамската секция Венеция Тинчева, медицински съветник д-р Джаков, съветници: Бонев, Коцев, Бонапартов, инж. Караджиев, Константинов, Култеков, Димитров, Цветков, Стоилов и Стамболиев, завеждащ юношите Николай Дюлгеров, домакин Ст. Александров, Контролна комисия: Димо Попов, Сл. Найденов и Н. Балиев, Строителен комитет: Стефан Радев, М. Разпопов, Ал. Павлов, Живко Стаматов, Ив. Бъличев, арх. Нешев, Иван Дочев и Обретен Добрев. Избран е и Комитет по отпразнуването на 15-годишен юбилей на клуба и тържествата по случай 100 години от рождението на Васил Левски в следния състав: председател Стефан Радев, секретар инж. Ат. Данев и членове: председателя на клуба Иван Дочев, Димитър Миледжийски, Ал. Ал. Павлов, П. Далаверов, К. Коцев и Асен Цветков.

 • През юли 1938 г. Спортен клуб „Левски“ избира нов Управителен съвет в състав: председател Д. Сакакушев, подпредседатели: Ст. Радев, Б. Казанджиев и П. Димитров, домакини: Д. Миледжийски и П. Трифонов, съветници: Н. Несторов, М. Разпопов, Живко Стаматов, д-р Васил Казанджиев, Д. Беджев, д-р Цонев, Н. Павлов, Ив. Бъличев, медицински съветник д-р Н. Джаков, авеждащ спорта Стефан Рътков, футболен комитет: Б. Казанджиев, Ат. Данев и Д. Миледжийски, юношески комитет: д-р Н. Джаков, Св. Беев и Д. Миледжийски, завеждащ атлетиката Константин Новаков, завеждащ дамския спорт г-жа Мара Бобева, завежащ водния спорт д-р Ц. Цонев. Избрана е и Контролна комисия в състав: Димо Попов, Юрдан Бонев и Димитър Крумов.