Хроника на СК Левски

Спортен клуб Левски (Русе) е основан през юли 1922 г. Клубът е водещата спортна организация в Русе в годините до Втората световна война. В началото на октомври 1940 г. клубът е разформирован от Българска национална спортна федерация заради отказ на футболния отбор на Левски (Русе) да участва във финалната среща за Царската купа. През юли 1943 г. клубът е амнистиран от федерацията и е  възстановен. На 10 юни 1945 г. спортните клубове „Ангел Кънчев“ и „Левски“ се обединяват в Народно физкултурно дружество „Ангел Кънчев – Левски“. На 8 февруари 1948 г. „Ангел Кънчев – Левски“ е обединен с „Динамо“ и практически преустановява съществуването си.


Хроника на СК Левски

 • През 1923 г. за кратко Спортен клуб „Левски“ е клон на Спортен клуб „Сава“.
 • По данни на Русенския спортен съюз към ноември 1923 г. Спортен клуб „Левски“ има около 80 регистрирани членове (включително 10 дами).
 • През декември 1923 г. Спортен клуб „Левски“ избира ново настоятелство в следния състав: председател – Георги Димитров, подпредседател Ат. Атанасов, касиер – Г. Атанасов, секретар – Г. Тодоров, домакин Налбантов. Избрана е и нова контролна комисия в състав: Др. Божинов, Юр. Топалов и Анастасов. За делегат (представител) на Спортен клуб „Левски“ в Русенския спортен съюз е избран Др. Божинов.
 • През пролетта на 1924 г. Спортен клуб „Левски“ открива своя собствена канцелария, помещаваща се на втория етаж над бирария “Батемберг”.
 • На събрание на Спортен клуб “Левски”, проведено на 9 юни 1924 г. е избрана нова Техническа комисия към клуба. Комисията има следния състав: председател Ц. Майсторски, членове Н. Минев, Г. Димитров, Ю. Топалов и Пашев. На същото събрание за касиер на клуба е избран Петър Спасов.
 • На общото си годишно събрание на Спортен клуб „Левски“, състояло се на 12 октомври 1924 г., след приемане докладите на старите управителни тела, е избран нов Управителен съвет под председателството на Неделчо Рътков.
 • През януари 1925 г. Спортен клуб „Левски“ е приет за член на Българската национална спортна федерация /БНСФ/ във връзка с конституирането на Русенската окръжна спортна област /РОСО/.
 • На 12 юли 1925 г. се състои Общо събрание на Спортен клуб „Левски“, на което е избрано ново настоятелство в състав: председател Нед. Димитров (Рътков), подпредседатели майор Абаджиев и Юрд. Топалов, секретар Петър Берберов (счетоводител), касиер Цеко Стамболиев, пом. Касиер г-ца Ив. Лазарова, домакин Живко Симеонов, пом. домакин Сашо Богданов и съветници: г-ца Здравка Добрева и майор Скутунов, завеждащ спорта Стефан Рътков (учител от Мъжката гимназия). Избрана е и контролна комисия в състав: председател поручик Семерджиев, Христо Цветков и Дим. Манолов (ученик). За почетен член на клуба е избран Димитър Миледжийски.
 • На годишното Общо събрание на Спортен клуб “Левски”, проведено в средата на октомври 1925 г., е избрано ново ръководство в състрав: председател на клуба майор Абаджиев, подпредседатели поручик Асен Семерджиев и Жоро Топалов, секретар Берберов, касиер Обретен Добрев, помощник-касиер Ив. Лазарова, домакин Н. Лазаров, помощник-домакин Сашо Богданов, съветници: д-р Бъров, Пано Семерджиев и Карл Червениванов.
 • На 10 януари 1926 г. се състои Общо събрание на Спортен клуб “Левски” за избор на ново настоятелство и делегати за Областното събрание. За председател на клуба е избран поручик Асен Семерджиев, подпредседатели – К. Червениванов и Д. Димитрова, секретар – Манолов, касиер – Ан. Буров, помощник-касиер Ив. Лазарова, домакин – Н. Лазаров, помощник-домакин Сашко Богданов, заждащ спорта – Любен Стоилов, съветници – д-р Бъров, Обретен Добрев и Ер. Станиман, медицински съвеник – д-р Радославов. За делегати на клуба в Областното събрание са избрани Неделчо Рътков, майор Абаджиев и Любен Стоилов.
 • На 28 декември 1926 г. се състои извънредно Общо събрание на Спортен клуб „Левски“. Избира се нов управителен съвет в състав: председател Обр. Добрев, подпредседатели Павлов и Стаматов, секретар П. Берберов, касиер Щампан, домакин Хр. Стефанов, завед. спорта Бльомеке, завеждащ юношите Иван Рътков, медицински съветник д-р Радославов, съветници: Юр. Топалов, М. Бъчваров и Д. Юрданов. Избран е технически комитет: председател и завеждащ футбола Бльомкс, секретар и завеждащ. леката атлетика Хуго Шобер, завеждащ. дамските спортове Д. Димитриев. Избраната контролна комисия е състав: Хр. Цветков, Наследников и Стамболиев.
 • В края на март 1927 г. Спортните клубове „Левски“ и „Родина“ се обединяват. Обединеният клуб запазва името „Левски“. През септември 1929 г. Спортен клуб „Родина“ е възстановен като самостоятелна организация
 • На 22 юни 1927 г. Спортен клуб „Левски“ получава ново клубно знаме по случай петата годишнина от основането си. Знамето е подарено от г-жа Ема Кюкер.
 • На 26 юни 1927 г. Спортен клуб „Левски“  отбелязва тържествено петата гошинина от основането си.
 • През октомври 1927 г. Спортен клуб „Левски“ в общото си годишно събрание избра настоятелство в следния състав: председател Пиер Павлов, подпредседатели Райко Събев и Л. Генов, секретар И. Тютюнджиев, касиер Хр. Стефанов, домакин Михо Николов, завеждащ юношите Марин Алексиев, завеждащ спорта К. Червен Иванов, съветници Бакърджиев, Бруневски и Л. Стоилов. Избрана е и контролна комисия в състав: Обретенов, Добрев, Цветан Стамболиев и Петър Берберов.
 • През декември 1929 г. на общото си извънредно събрание Спортен клуб „Левски“ избира ново настоятелство в състав: председател Д. Миледжийски (учител в столарското училище), подпредседатели Жак Из Алманех и Ю. Ю. Топалов, секретар Д. Димитров, касиер М. Бъчваров, домакин Д. Димитриев, съветник Д. Юрданов, завеждащ. юношите Д. Миледжийски, завеждащ спорта Ст. Матлиев и Любен Станев. Избрана е и контролна комисия: Хр. Стефанов и М. Николов.
 • През май 1931 г. спортните клубове „Левски“ и „Родина“ се обдиняват за втори път след 1927 г. под името „Левски 31“. След година цифирата „31“ отпада от името на клуба и той продължава да се именува „Левски“.
 • На 4 септември 1932 г. Спортен клуб „Левски“ отбелязва тържествено десетата годишнина от основаването си.
 • По данни на Русенската окръжна спортна област към юли 1934 г. Спортен клуб „Левски“ има 255 регистрирани членове и е най-големият спортен клуб в Русе.
 • Годишното Общо събрание на Спортен клуб “Левски”, проведено през януари 1935 г. избира ново ръководство. Управителният съвет е състав: председател Иван М. Дочев, подпредседатели: Ст. Радев и Димитър Миледжийски, секретари: Димитър Каракостов и Ал. Павлов, касиери: Люб. Стоилов и Св. Беев, домакини Димитър Млекаров и Ст. Александров, медицински съветник д-р Джаков, завеждащ юношите Ал. Димитров, завеждащи водния спорт: Петър А. Петров и Ст. Бонапартов, дамски комитет: госпожиците Джелева, Лирчева и М. Минева, футболен комитет: д-р Славчо Йорданов, Ник. Минев и Ст. Делибалтов, атлетически комитет и ръчна топка: д-р Цоню Цонев, Константин Новаков и Карл Нойвирт. Избран е и нов Контролен съвет в състав: Живко Стаматов, Димитър Беджев и Сим. Пашев.
 • Общо събрание на Спортен клуб „Левски“ състояло се на 17 и 24 март 1935 г. избира нов Управителен съвет в състав: председател Иван Дочев, подпредседатели: Минчо Разпопов и Димитър Миледжийски, секретар Стефан Георгиев, касиер Димитър Млекаров, домакин Юрдан Бонев, завеждащ спорта Парашкев Георгиев, медицински съветник д-р Ангел Ангелов, завеждащ дамската секция Спаска Мирчева, завеждащ атлетиката д-р Васил Казанджиев, завеждащ футбола подпоручик Качамаков, завед. водния спорт Ангел Казанджиев, завеждащ бокса Ж. Бони, завеждащ юношите Ст. Матлиев. Избрана е и Контролна комисия в състав: Живко Стаматов, Димитър Николов и Пенчо Станев. Адресът на клуба е: до Председателя адвокат Иван Дочев.

 • През януари 1936 г. Спортен клуб „Левски“ в Общото си годишно събрание избира нов Управителен съвет в състав: председател Иван М. Дочев, подпредседатели Ст. Радев и Дим. Миледчийски, секретари Дим. Каракостов и Ал. Павлов, касиери Люб. Стоилов и Св. Беев, домакини Димитър Млекаров и Ст. Александров, медицински съветник д-р Джаков, завеждащ юношите Ал. Димитров, завеждащ водния спорт Петър А. Петров и Ст. Бонапаров, дамски комитет госпожици Джелева, Лирчева и М. Манева, футболен комитет д-р Славчо Йорданов, Ник. Минев и Ст. Делибалтов, атлетически комитет и за ръчна топка: д-р Цоню Цонев, Константин Новаков и Карл Нойвирт. Избран е и Контролен съвет в състав: Живко Стаматов, Дим. Беджев и Сим. Пашев.

 • На 20 декември 1936 г. се състои Общо събрание на Спортен клуб „Левски“. Отчетен е реализиран бюджет за 1936 г. в размер на 199 000 лв., по-голяма част от които са изразходени за построяването на нов клубен стадион. Приет е бюджета за 1937 г., които е в размер на 262 000 лв. и по-голямата част от него отново ще бъде разходена за новостроящия се стадион. Избран е нов Управителен съвет в състав: председател Иван Дочев (адвокат), подпредседатели: Стефан Радев (публицист) и д-р Никола Джаков (медицински лекар), секретари: Ап. Арнаудов (началник отдел търговска камара) и Ст. Бонапартов (чиновник), касиери: Живко Стаматов (търговец), Йордан Бонев (чиновник) и Цеко Стамболиев (чиновник), домакини: Ст. Александров (механик) и Н. Дюлгеров (търговец), организатор Ал. Павлов (пом. дан. началник). Футболен комитет: Дим. Миледжийски (учител), Ас. Ст. Данев (инженер), Ал. Димитров (агроном). Атлетически комитет: д-р Цоньо Цонев (зъболекар), Константин Новаков (чиновник), Карел Милде (чиновник), Борис Рътков (чиновник), Свет. Беев (търговец) и Димо Русков (чиновник), и медицински съветник д-р П. Дюлгеров (медицински лекар).

 • На 12 април 1937 г. се състои извънредно Общо събрание на Спортен клуб „Левски“. Управителният съвет е попълнен с нови членове и има следния обновен състав: председател Иван Дочев, подпредседатели: д-р Цонев и Дим. Миледжийски, касиер Св. Беев, секретар П. Далаверов, завеждащ спорта Ст. Рашков, завеждащ футбола инж. Данев, завеждащ атлетиката Константин Новаков, завеждащ дамската секция Венеция Тинчева, медицински съветник д-р Джаков, съветници: Бонев, Коцев, Бонапартов, инж. Караджиев, Константинов, Култеков, Димитров, Цветков, Стоилов и Стамболиев, завеждащ юношите Николай Дюлгеров, домакин Ст. Александров, Контролна комисия: Димо Попов, Сл. Найденов и Н. Балиев, Строителен комитет: Стефан Радев, М. Разпопов, Ал. Павлов, Живко Стаматов, Ив. Бъличев, арх. Нешев, Иван Дочев и Обретен Добрев. Избран е и Комитет по отпразнуването на 15-годишен юбилей на клуба и тържествата по случай 100 години от рождението на Васил Левски в следния състав: председател Стефан Радев, секретар инж. Ат. Данев и членове: председателя на клуба Иван Дочев, Димитър Миледжийски, Ал. Ал. Павлов, П. Далаверов, К. Коцев и Асен Цветков.

 • На 20 март 1938 г. се провежда годишното Общо събрание на Спортен клуб “Левски”. Избрани са нови ръководни тела. Управителният съвет на клуба е в състав: председател Димитър Сакакушев, подпредседатели Стефан Радев и д-р- Никола Джаков, секретар Петър Павлов, касиер Славчо Найденов, домакин Петър Трифонов, организатор Александър Павлов, завеждащ спорта Стефан Рътков, завеждащ футбола Иван Биличев, завеждащ юношите Светослав Беев, завеждащ дамската секция Бобева, медицински съветник д-р Славчо Йорданов, съветници Атанас Данев, инж. Гущеров, Димитър Беджев, Ал. Димитров, Петър Даверов и Петър Димитров. Новата Контролна комисия е в състав: Д. Попов, Йордан Бонев и Н. Балиев.
 • През юли 1938 г. Спортен клуб „Левски“ избира нов Управителен съвет в състав: председател Д. Сакакушев, подпредседатели: Ст. Радев, В. Казанджиев и П. Димитров, домакини: Д. Миледжийски и П. Трифонов, съветници: Н. Несторов, М. Разпопов, Живко Стаматов, д-р Васил Казанджиев, Д. Беджев, д-р Цонев, Н. Павлов, Ив. Бъличев, медицински съветник д-р Н. Джаков, авеждащ спорта Стефан Рътков, футболен комитет: Б. Казанджиев, Ат. Данев и Д. Миледжийски, юношески комитет: д-р Н. Джаков, Св. Беев и Д. Миледжийски, завеждащ атлетиката Константин Новаков, завеждащ дамския спорт г-жа Мара Бобева, завежащ водния спорт д-р Ц. Цонев. Избрана е и Контролна комисия в състав: Димо Попов, Йордан Бонев и Димитър Крумов.

 • На 5 ноември 1939 г. на годишното Общо събрание на Спортен клуб “Левски” е избран нов Управителен съвет в състав: председател Ст. Радев, подпредседатели Д. Беджев и Иван Беличев, секретар К. Коцев, касиери Сл. Беев и Йордан Топалов, завеждащ спорта Ст Рътков, завеждащ футбола Мар. Алексиев, завеждащ атлетиката Георги Друмев, медицински съветник д-р Джаков, съветници – капитан Писарев, ротмистър Алайков, поручик Ат. Данев, Янко Руменчев и Ст. Георгиев. Новата Контролна комисия е в състав: П. Димитров, Йордан Бонев и Цв. Стамболиев.