Локомотив | Хроника

Локомотив (Русе) е основан като Железничарски спортен клуб /ЖСК/ на 4 декември 1930 г. През октомври 1945 г. приема името Народно физкултурно дружество “Локомотив”. През 1949 г. и в периодите 1959-1962 и 1972-1979 г. е бил самостоятелна част от дружество “Дунав”. През 1950 г. носи името ДСО “Торпедо”, а в периода 1951-1957 г. – ДСО “Локомотив”. През 1985 г. футболен клуб “Локомотив” се отделя от ДФС “Локомотив”, а след 1992 г. и останалите спортове в “железничарското” дружество започват да се развиват самостоятелно като отделни спортни клубове.

Хроника на ЖСК и „Локомотив“

  • През 1928-29 г. в ЖП тракцията в Русе работниците започват да играят футбол и постепенно към края на 1929 г. се оформя ядрото на футболния отбор на железничарите.
  • През януари 1930 г. започва в редица събрания обсъждането на идеята за основаването на спортен клуб към ЖП тракцията в Русе и разглеждането на проекта за устав на бъдещия клуб.
  • На 4 декември 1930 г. е свикано Учредително събрание на Железничарския спортен клуб /ЖСК/ в Русе. Събранието одобрява окончателно последните промени в проекта за устав на клуба и натоварва новоизбрания Управителен съвет да влезе във връзка с Българската национална спортна федерация /БНСФ/, респективно местната й структура – Русенската окръжна спортна област /РОСО/, и да уреди членството на клуба във федерацията. Избран е Управителен съвет на ЖСК в състав: председател Ст. Х. Димитров, подпредседатели Ганчо М. Острев и Ив. Алексиев, секретар Илия Пеев, касиер Йордан Тонев, помощник-касиери Кр. Стоянов и Влад. Иванов, завеждащ спорта Васил Божков, спортни съветници Иван Радков и Ат. Алексиев, домакин Пет. Сапунов. В избрания Контролен съвет са: Люб. Попстоилов, Ив. Аджаров и Ст. Кутинчев. В Учредителния протокол между другото е записано:

ПРОТОКОЛ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ


Днес, 4 декември 1930 г., група железничари от всички служби в гр. Русе: Тракцията, Гарата и пр., събрани в клуба на секцията при Б. Ж. Съюз, на брой 35 души – размениха мисли във връзка с образуването на „Железничарски Спортен Клуб“ в гр. Русе. След обстойно разглеждане на въпроса, се взеха следните решения:
I. Понеже идеята за образуването на Железничарски Спортен Клуб е отдавна назряла – да се образува такъв, който да влезе в Б.Н.С.Ф., като равноправен член с всички права и задължения.
II. Предложения типов устав се прие и одобри при следните изменения:
1. Чл.7 се изменя в смисъл: „Действителни членове могат да бъдат само железничари и пристанищни служители на служба по Б. Д. Ж. и Пристанища“ ;
2. При записването си членовете плащат 10 лева встъпителен внос, 5 лв членска карта и месечен внос 5 лв. Учениците-железничари без заплата се освобождават само от плащане на месечния внос, до тогава, докато почнат да получават заплата.
3. Председателя на Клуба има право да разрешава само евентуални разходи до 500 лв., каквато сума и Касиера има право да държи в себе си;
4. Цветовете на формата са: бяло, черно и синьо; (този ред е здраскан в оригинала на протокола)
  • В началото на март 1933 г. на Общо събрание на ЖСК е избрано ново ръководство. В новия Управителен съвет са: председател инж. Сотиров, подпредседатели Хр. Пеев и Йордан Тонев, секретар Н. Тошински, касиер Вл. Иванов, домакин Ал. Бояджиев, завеждащ футбола Стефан Доганов, спортни съветници Ст. Кутинчев и Иван Радков, завеждащ юношите Борис Дюлгеров, завеждащ леката атлетика Д. Дойков, медицински съветник д-р Тр. Козаров. В новата Контролна комисия са: В. Преславски, Р. Острев и Дим. Дамянов.